An toàn lao động

“Sức khoẻ & sinh mạng” của người lao động là tài sản vô giá của bản thân, gia đình và xã hội, vì vậy “An toàn lao động” là một trong những công tác hàng đầu mà Công ty Tân Kỷ đặc biệt quan tâm.Với nội dung cô đọng, hàm chứa những vấn đề cơ bản về An toàn lao động và vệ sinh môi trường, sổ tay này là người bạn đồng hành của bạn ở mọi nơi và mọi lúc tại công trường thi công

 GIÁM ĐỐC
Trần Văn Tuấn
(Đã ký)