Cổ đông

TAKCO tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường Niên năm 2022

TAKCO tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường Niên năm 2022

  • 15/04/2022 3:47:29 CH
  • TAKCO

Ngày 15/04/2022, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây Dựng & ...

TAKCO tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường Niên năm 2020

TAKCO tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường Niên năm 2020

  • 27/06/2020 5:27:42 CH
  • TAKCO