Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2020

 • 05/05/2021 3:02:18 CH
 • TAKCO

Báo cáo thường niên năm 2018

 • 08/06/2019 11:02:15 SA
 • TAKCO

Báo cáo thường niên năm 2017

 • 01/06/2018 12:11:32 CH
 • TAKCO

Báo cáo thường niên năm 2011

 • 28/06/2017 3:20:14 CH
 • TAKCO

Báo cáo thường niên năm 2012

 • 28/06/2017 3:18:16 CH
 • TAKCO

Báo cáo thường niên năm 2013

 • 28/06/2017 3:13:02 CH
 • TAKCO

Báo cáo thường niên năm 2014

 • 28/06/2017 3:11:48 CH
 • TAKCO

Báo cáo thường niên năm 2015

 • 28/06/2017 3:04:32 CH
 • TAKCO

Báo cáo thường niên năm 2016

 • 28/06/2017 2:59:40 CH
 • TAKCO