Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông (TAKCO) 2008

Ngày 26/8/2008 Công ty CP Xây dựng và Kinh Doanh Địa Oc Tân Kỷ đã tiến hành Đại Hội Cổ Đông (thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). Số cổ đông tham gia ý kiến là 43 cổ đông đại diện cho 4.953.600 cổ phiếu chiếm 90.06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Đại Hội Cổ Đông Công ty (TAKCO) năm 2008 đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (TAKCO) chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm: 90,06% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Chia tạm ứng Cổ tức đợt 1 năm 2008 là: 5% Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm: 90,06 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.