Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2010

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XD và KD Địa Ốc Tân Kỷ trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ  đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

  • Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/05/2010
  • Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
  • Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau
  • Các cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 08 38409437 gặp Ms Tuấn Anh.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN SỸ
(đã ký)

 

Chi tiết Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông