Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Hội Đồng Quản Trị Công ty TAKCO trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009

1/- Thời gian : 8h:00, thứ bảy ngày 30/5/2009
2/- Địa điểm : Khách sạn Kim Đô, Lầu 9, số 133, Đại lộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
3/- Điều kiện tham dự: Theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 15/5/2009
4/- Nội dung: Báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

  • Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và phương hướng hoạt động năm 2009
  • Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2008
  • Các tờ trình của Hội đồng Quản trị
  • Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên
  • Thông qua Biên bản Đại hội
  • Thông qua Nghị quyết Đại hội
  • Các vấn đề khác

- Cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Ông Bùi Hữu Minh: 63, Ung Văn Khiên, P.25, Q. Bình Thạnh. Điện thoại: 08. 3840 9437

- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại Hội.

Trân trọng thông báo và kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Trần Văn Sỹ