Thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2010

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ
Tên giao dịch: Tanky Construction Real Estate Trading Corporation
Trụ sở chính: 63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 3840 9437 - Fax: (84.8) 3840 9438

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ
Mã chứng khoán: TKC
Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2010
Đồng thời đề nghị TTLKVN lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán trên

  1. Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
  2. Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
  3. Tỷ lệ thực hiện:  1 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  4. Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 12/06/2010
  5. Địa điểm: thông báo sau
  6. Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2009, Báo cáo Ban Kiểm Soát, Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị, chọn công ty kiểm toán 2010, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010.


    Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLKVN. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRẦN VĂN SỸ
(đã ký)


Chi tiết Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam