Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 579 /UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 /06/2010)


1-    Tên tổ chức phát hành:    Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ
2-    Địa chỉ trụ sở chính:    63 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
3-    Số điện thoại:        083 840 9437.
4-    Số Fax:            083 840 9438.
5-    Cổ phiếu chào bán:

5.1. Tên cổ phiếu:    Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ
5.2. Loại cổ phiếu:    Cổ phiếu phổ thông.
5.3. Mệnh giá:        10.000 đồng/cổ phiếu.
5.4. Số lượng đăng ký chào bán:    3.470.833 cổ phiếu.

Trong đó:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.190.000 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 5:1.
- Số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.983.333 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1.
- Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ động hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Giá chào bán:    15.000 đồng/cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu mới: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- Số lượng cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động số lượng 5% trên vốn lưu hành là 297.500 cổ phiếu.
- Giá chào bán:     15.200 đồng/cổ phiếu

6. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2010
7. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/07/2010 đến ngày 11/08/2010
8.  Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/07/2010 đến ngày 13/08/2010
9.  Khối lượng vốn cần huy động:    34.708.330.000 đồng.
10.Mục đích huy động vốn:        Đầu tư xây dựng Dự án Splendor2
11.Địa điểm chuyển nhượng quyền, đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền:

11.1. Đối với cổ đông đã lưu ký:  Thực hiện tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
11.2. Đối với cổ đông chưa lưu ký:  Thực hiện tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ.

12.Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch:

12.1. Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ
        Địa chỉ:     63 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
        Điện thoại:    08.3840 9437        Fax: 08.3840 9438
12.2. Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á
        Địa chỉ:     14 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà nội
        Điện thoại:    04.6275 3844        Fax: 04.6275 3848

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
      Chủ tài khoản:  Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh Địa ốc Tân kỷ
      Ngân hàng:       BIDV Sở Giao dịch 2
      Địa chỉ:             11 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
      Số tài khoản:    130.10.000.717574

TPHCM, ngày 10  tháng 06  năm 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

TRẦN VĂN SỸ

 

Thông báo phát hành cổ phiếu chi tiết