Thư gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

    Trước hết, Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

    Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần 10 ngày 13/07/2009) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301725747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

    Liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, theo quy định tại khoản 2, Điều 97, Luật Doanh nghiệp năm 2005: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

    Theo quy định trên, Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ chậm nhất trong tháng 04 năm 2010 phải tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2010. Tuy nhiên, hiện nay do Công ty đang phải tập trung toàn bộ lực lượng để chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, thi công các công trình theo đúng yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư. Vì vậy, nếu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì công tác chuẩn bị tại liệu và tổ chức Đại hội không được chu đáo.

    Với những lý do nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty đến hết tháng 06 năm 2010.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN SỸ
(đã ký)

 

Thư gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán về việc tạm hoãn ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên