Thư gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước , Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và các cổ đông

Kính gửi:

  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  • Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
  • Các cổ đông Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ


     Theo quy định tại khoản 2, Điều 97, Luật doanh nghiệp năm 2005: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

     Tuy nhiên, hiện nay do Công ty đang phải tập trung toàn bộ lực lượng để chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, thi công các công trình theo đúng yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư. Vì vậy, nếu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì công tác chuẩn bị tài liệu và tổ chức Đại hội không được chu đáo. Công ty cũng đã có công văn số 04/2010/CV-HĐQT ngày 20/04/2010 gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM về việc gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đính kèm công văn này).

     Do vậy, Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ xin được thông báo tạm hoãn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ sẽ có thông báo sau.

     Kính đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty và Nhà đầu tư.

Trân trọng ./.

CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN VĂN SỸ
(đã ký)

 

Thư gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và các Cổ Đông về việc tạm hoãn ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông